• ျမန္မာဆိုက္ဘာလုံျခဳံေရး သိျမင္နိုးၾကားမွု အစီအစဥ္

  ကြားသိ ၊ ဘေးကင်း ၊ ကြံ့ခိုင်

 • ကာတြန္းမ်ား

  ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး အသိပေး ရုပ်ပြကာတွန်းများ

 • လႈပ္ရွားမႈမ်ား

  အစည္းအေဝး၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ား

 • အစီအစဥ္ အေၾကာင္း

  ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆိုင္ဘာအႏၲရာယ္ႏွင့္ ေဘးကင္းေရး အသိအျမင္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္၊ ေဒါက္တာ Lennon Chang (Monash University, Australia) ႏွင့္ ဦးရဲသူရသက္ (Kernellix Co., Ltd., Myanmar) တို႔ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာဆိုင္ဘာလုံျခဳံေရး သိျမင္နိုးၾကားမွု အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။

   

  ျမန္မာဆိုင္ဘာလုံျခဳံေရး သိျမင္နိုးၾကားမွု အစီအစဥ္ကို ျမန္မာ့ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန National Cyber Security Center ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး Australian Department of Foreign Affairs and Trade ႏွင့္ Monash University တို႔မွ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

 • ဆက္သြယ္ရန္

  ကၽြန္ုတို႔ကို ေအာက္ပါေဖာင္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။. သို႔မဟုတ္ hi at cyberbaykin dot org သို႔ အီးေမးပို႔နိုင္ပါသည္။

  All Posts
  ×